Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie

Medzinárodná vedecká konferencia, ktorá Vás inšpiruje.

FAKULTA PSYCHOLÓGIE PEVŠ, TOMÁŠIKOVA 20, BRATISLAVA

21. NOVEMBER 2018

postavicky

O Konferencii

Všetko, čo potrebujete vedieť.

Medzinárodná vedecká konferencia „Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie“ je určená pre odborníkov z oblasti vedy, výskumu a praxe – psychológov, sociológov, pedagógov, sociálnych pracovníkov, učiteľov a tiež všetkých tých, ktorých zaujímajú témy podpory duševného zdravia a wellbeingu u detí a mladistvých a riešenia problémov a ťažkostí, s ktorými sa mladá generácia v ére informačných technológií stretáva.

Medzinárodnú vedeckú konferenciu v partnerskej spolupráci organizujú Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy, Asociácia školskej psychológie a Internetová poradňa pre mladých IPčko.

Inšpiráciou pre usporiadanie konferencie sú aktuálne skúseností nás, odborníkov, s deťmi a mladými ľuďmi, ktorým súčasná moderná individualizovaná doba a jej výdobytky, najmä v oblasti technológií, detstvo a dospievanie komplikujú, na druhej strane im slúžia ako prostriedky pre osobnostný rozvoj a pomoc v krízach.

Prihláste sa a zažite spolu s nami inšpiratívne prezentácie, prínosné diskusie a odvážne myšlienky z výskumu a praxe. Získajte nové inšpirácie, kontakty, priateľstvá, stretnutia a obohaťte sa v téme, ktorá sa týka každého z nás.

Tešíme sa na Vás!

vedecký a organizačný výbor

O ORGANIZÁCIÁCH

PhDr. Veronika Boleková, PhD.

PhDr. Beáta Dvorská, PhD.

PhDr. Marek Madro

Alena Múčková

Mgr. Denisa Newman, PhD.

Mgr. Mária Paľová

Mgr. Janka Pilková, PhD.

Mgr. Erik Radnoti, PhD.

PhDr. Henrieta Roľková, PhD.

Mgr. Lukáš Zajac, PhD.,MSc.

PhDr. Mgr. Elena Fortis

Mgr. Katarína Greškovičová, PhD.

prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD., Paneurópska vysoká škola, Bratislava

prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., Prorektor PEVŠ, riaditeľ ŠPÚ, Bratislava

doc. PhDr. Lada Kaliská, PhD., Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, PhD., Masaryková univerzita, Brno

doc. PhDr. Elena Lisá, PhD., Paneurópska vysoká škola, Bratislava

prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., Karlova univerzita, Hradec Králové

prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc., Paneurópska vysoká škola, Bratislava

doc. PhDr. Eva Naništová, CSc., Paneurópska vysoká škola, Bratislava

doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD., Paneurópska vysoká škola, Bratislava

prof. PhDr. Stanislav Štech, PhD., Karlova univerzita, Praha

doc. PhDr. Marta Valihorová, PhD. Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

PhDr. Jana Zapletalová. Národní ústav vzdělávání, Praha

prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom

Benedikt Till, P.D., D.Sc., Medical university of Vienna

prof. Michael Furlong, PhD., California University, Santa Barbara, USA

prof. Ala Petrulyte, PhD., Vilnius University, Vilnius, Litva

prof. Žydrė Arlauskaitė, PhD., Vilnius University, Vilnius, Litva

PhDr. Katarína Hennelová, PhD.

Program

Toto všetko sa bude diať.

Privítanie

 • prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
 • Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD.
 • doc. PhDr. Elena Lisá, PhD.
9:00

1. Prednáškový Blok

 • prof. Michael Furlong, PhD.
 • Ing. Viera Tomanová, PhD.
 • PhDr. Jana Zapletalová
 • prof. Benedikt Till, P.D., D.Sc.
 • doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, PhD.
9:15

Coffee Break
10:40 - 11:00

2. Prednáškový Blok

 • prof. PhDr. Ján Grác, DrSc.
 • prof. PhDr. Miron Zelina,DrSc.
 • PhDr. Marek Madro
 • doc. PhDr. Marta Valihorová, PhD.
 • doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
11:00

Posterová Sekcia
Obedná Prestávka
Tlačová beseda - predstavenie projektu "Dobrá linka"

 • PhDr. Veronika Bisaki: Sociálno-emocionálne zdravie učiteľov v slovenských inkluzívnych základných školách v kontexte ich wellbeing a subjektívne pr vaného stresu
 • Mgr. Veronika Chlebcová: Význam a kvalita rodinného prostredia pre pacientky po liečbe rakoviny prsníka
  • Mgr. Veronika Kreškóciová, PhDr. Veronika Boleková, PhD.: Osobná pohoda a láska v príbehoch mladých ľudí
  • PhD. Mgr. Anna Pokorná, PhDr. Veronika Boleková, PhD.: Osobná pohoda a sebaúcta slovenských a španielskych vysokoškolákov
  • Mgr. Katarína Greškovičová, PhD., Bc. Tereza Kurtová: Kontrola váhy a BMI v súvislosti s osobnosťou adolescentov
  • Mgr. Katarína Greškovičová, PhD., Mgr. Veronika Marčišová: Rodinná atmosféra a reziliencia očami adolescenta
12:20

1. Sekcia Príspevkov

  • doc. PhDr. Viola Tamášová, CSc., Zuzana Kušnieriková: Emocionalita v rodine ako významný faktor well-being-u
  • doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.: Súvislosti emocionálnej inteligencie, sociálno-emocionálneho zdravia a tvorivosti u adolescentov
  • Mgr. et Mgr. Petra Vojteková; PhDr. Henrieta Roľková, PhD.: Vzťah adolescentom percipovaného štýlu výchovy, jeho emocionálnej inteligencie a postojov k sexualite
  • Mgr. Ludmila Haňková, PhD.: Kvalita života a pocit prožívaní štěstí v souvislosti se stratégiAmi zvládání
  • Mgr. Eva Kapušová, doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.: Vzájomné vzťahy mentálneho zdravia a reziliencie u umelecky nadaných adolescentov
  • Mgr. Radoslav Blaho, PhD et al.: Možno predikovať antisociálne správanie v online komunitách?
  • Mgr. Veronika Kohútová, Bc. Lenka Nemcová, PhDr. Marek Madro: Online terénna práca v prostredí sociálnych sietí
  • PhDr. Beáta Žitniaková Gurgová, PhD., Bc. Jaroslava Jusková: Analýza obsahov sociálnej siete (Facebooku) z ontogenetického hľadiska
  • Mgr. Alžbeta Uhrinčková: Prípadová štúdia — dieťa s poruchou autistického spektra, súčasť virtuálnej generácie
  • Mgr. Ema Oriňáková, PhDr. Marek Madro: Dobrá linka – aj mladí ľudia so zdravotným znevýhodnením si zaslúžia bezpečné miesto pomoci
  • doc. PhDr. Štefan Vendel, PhD.: Poslanie školy v starostlivosti o duševné zdravie žiakov
  • prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.: Sociálno-emocionálne zdravie ako významný indikátor kvality školy
  • doc. PhDr. Elena Lisá, PhD.: Prediktory akademickej výkonnosti žiakov a študentov
  • doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, PhD., doc. PhDr. Petr Hlaďo, PhD., Mgr. Lenka Hloušková, PhD.: Kariérová adaptabilita virtuální generace
  • doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc., doc. PhDr. Zlata Vašašová, PhD., Bc. Róbert Rácz: Študijné zameranie žiakov gymnázia verzus ich emocionálna inteligencia
  • Mgr. Dominika Kravecová, PhDr. Henrieta Roľková, PhD.: Emocionalita a sociálna atmosféra v triede u detí staršieho školského veku
13:30

Coffee Break
15:00 - 15:30

2. Sekcia Príspevkov

  • PhDr. Denisa Maderová: Psychologický význam raného detstva a raných vývinových štádií pre duševné zdravie a well-being
  • PhDr. Katarína Hennelová, PhD., Bc. Lenka Hroncová: Prežívanie multikulturalizmu u mládeže a seniorov
  • PhDr. Henrieta Roľková, PhD.: Rozvoj životných zručností ako možnosť optimálneho zvyšovania wellbeingu „Z“ generácie
  • Mgr. ThLic. Mgr. Peter Inkhart, PhD., doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.: Štýly rodičovstva a mentálne zdravie adolescentov
  • Mgr. Erik Radnóti, PhD.: Sociálno-emocionálne zdravie stredoškolákov
  • doc. PhDr. Michal Čerešník, PhD., PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD.: Používanie technológií a vnímanie vzťahu ku škole dospievajúcimi v systéme nižšieho sekundárneho vzdelávania
  • Mgr. Mária Tóthová-Šimčáková: Študenti sa lepšie učia z kníh ako z obrazoviek.
  • Mgr. Denisa Newman, PhD.: Virtualizácia pracovného prostredia nastupujúcich generácií a ich preferencie v pracovnom priestore
  • PeadDr. Silvia Barnová, PhD., PhDr. PeadDr. Slávka Krásna, PhD.: Virtuálna generácia aplikácia digitálnych technológií vo vyučovaní
  • Mgr. Michal Magál, PhDr. Henrieta Roľková, PhD.: Sociálna úzkosť, potreba začlenenia a emočné prežívanie hráčov videohier
  • prof. Marína Mikulajová, PhD., doc. M. Caravolas, Prof. Defior, doc. PhDr. G. Seidlová-Málková, PhD.: Predstavujeme MABEL - Multilanguage Assessment Battry of Early Literacy
  • prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD., Mgr. Silvia Majerčáková Albertová, MA: Overenie medzinárodných dotazníkov pri sledovaní školskej klímy
  • PhDr. Beáta Dvorská, PhD.: Stres a coping u učiteľov základných a stredných škôl
  • PhDr. et. Mgr. Elena Fortis: Ukazovatele agresivity a nefunkčných prejavov správania u rozchádzajúcich sa partnerov
  • Mgr. Janka Pilková, PhD., Mgr. Enikő Gečeová: Duševné zdravie v kontexte anxiety a depresivity žiakov
15:30

Zhrnutie Konferencie

 • Záver a pozvanie na spoločenský večer
17:00

Spoločenský Večer

 • Kultúrny program a večera
18:00

Dôležité Termíny

Aby Vám nič neuniklo.

Registrácia aktívnych účastníkov

15.10.2018

Zaslanie príspevku do zborníka

25.10.2018

Registrácia pasívnych účastníkov

30.10.2018

Zaplatenie konferenčného poplatku

1.11.2018

Finálny program konferencie

1.11.2018

Naši Rečníci

Vypočujte si. Naučte sa. Inšpirujte sa.

Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Štern, PhD.
Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Štern, PhD.

Rektor, Paneurópska vysoká škola v Bratislave

doc. PhDr. Elena Lisá, PhD.
doc. PhDr. Elena Lisá, PhD.

dekanka FPs PEVŠ

doc. PhDr. Marta Valihorová, PhD.
doc. PhDr. Marta Valihorová, PhD.

Asociácia Školskej Psychológie SR

PhDr. Marek Madro
PhDr. Marek Madro

IPčko, Bratislava

Benedikt Till, P.D., D.Sc.
Benedikt Till, P.D., D.Sc.

Medical university of Vienna

prof. Michael Furlong, PhD.
prof. Michael Furlong, PhD.

California University, Santa Barbara, USA

PhDr. Jana Zapletalová
PhDr. Jana Zapletalová

Národní ústav vzdělávání, Praha

Ing. Viera Tomanová, PhD.
Ing. Viera Tomanová, PhD.

Úrad komisára pre deti

doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.

Fakulta psychológie PEVŠ

prof. PhDr. Ján Grác, DrSc.
prof. PhDr. Ján Grác, DrSc.

Filozofická fakulta, TU

prof. PhDr. Eva Gajdošová PhD.
prof. PhDr. Eva Gajdošová PhD.

Fakulta psychológie PEVŠ

doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.

Zástupkyňa SC PiE

prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.
prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.

Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom

Informácie Pre Aktívnych Účastníkov

Aby ste vedeli, ako sa pripraviť.

Príspevky na konferencii

Privítame predovšetkým pôvodné príspevky neprezentované na iných odborných akciách obsahujúce výsledky kvantitatívnych a kvalitatívnych výskumov, teoretické aj metodologické úvahy, overené skúsenosti z praxe. Tešíme sa na príspevky zamerané na duševné zdravie a wellbeing detí a mladistvých, problémy virtuálnej generácie súvisiace s virtualitou, a príspevky prezentujúce skúsenosti školských psychológ s prevenciou, diagnostikou a intervenciou pri podpore duševného zdravia detí a mládeže.

Možnosti príspevkov

Prednáška/prezentácia príspevku: trvanie 15 min. s následnou diskusiou po 3 príspevkoch

Rokovacie jazyky: Slovenčina, Čeština, Angličtina

Poster: Rozmery: formát max A1 (594 × 841mm). Postery budú vystavené v priestoroch vysokej školy na určenom mieste počas konferencie.

Abstrakt v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku (max 200 slov, 3-5 kľúčových slov) zasielajte, prosím, v registračnom formulári alebo priamo na e-mailovú adresu: registracia@virtualnageneracia.sk

Výstupy z medzinárodnej vedeckej konferencie

 • Elektronický/ printový zborník s prideleným ISBN
 • Špeciálne číslo časopisu „Školní psycholog“/ „Školský psychológ“ s prideleným ISSN s vybranými príspevkami

Publikovanie príspevkov v zborníku

 • Rozsah príspevku: 5-10 normostrán (max 18 000 znakov)
 • Pokyny pre autorov/autorky článkov do konferenčného zborníku si môžete stiahnuť tu: word alebo pdf

Registrácia

Pridajte sa k nám.

Poplatok za konferenciu

 • Konferenčný poplatok: 35 Eur
 • Konferenčný poplatok pre študentov/doktorandov: 5 Eur
 • Študenti Fakulty psychológie PEVŠ, majú vstup na konferenciu bezplatný.
  Pri registrácii sa preukážu svojim Študentským preukazom.

V konferenčnom poplatku je zahrnuté

 • Konferenčné materiály
 • Zborník z vedeckej konferencie
 • Špeciálne číslo časopisu „Školní psycholog“/ „Školský psychológ“
 • Občerstvenie
 • Potvrdenie o absolvovaní a získaní kreditov

Bankové spojenie

 • IBAN: SK8311000000002628117107
 • SWIFT kód, BIC: TATRSKBX
 • VS: 112118
 • KS: 0308

Možnosti ubytovania a stravovania

 • V hosťovských izbách Študentského internátu UNINOVA Hostel, Dopravná 51, 831 06 Bratislava – Rača, www.uninovahostel.sk
 • V hoteli Bratislava, Seberíniho 9, 82103 Bratislava, +421 (0) 2 20 606 150, 151, reservation@hotelbratislava.sk
 • Stravovanie počas konferencie je možné v jedálni PEVŠ, Tomášikova 20, Bratislava

Poplatok za kredity nie je zahrnutý v konferenčnom poplatku. V prípade záujmu o získanie kreditov si účastník uhrádza sumu sám pri registrácii na konferencii v hotovosti. Za aktívnu účasť je 10 kreditov, za pasívnu účasť 5 kreditov. 1kredit/0,30 EUR.

Dokumenty Na Stiahnutie

Stiahnite si všetky materiály.

Kontakt

Ak máte otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Telefonický kontakt

Mgr. Erik Radnoti, PhD.

0904 239 234

Emailový kontakt

Mgr. Veronika Kohútová

registracia@virtualnageneracia.sk

Adresa

Tomášikova 20, 821 02

Bratislava